พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
องค๋การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน จัดทำโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๕


 
   
   
   
 
อบต.สระพังลาน ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงและร่วมส่งนางนพมาศเข้าร่วมแข่งขัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน และขอร่วมส่งนางนพมาศเข้าร่วมแข่งขัน


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)


 
   
   
   
 
ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕


 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวชมการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในตำบลสระพังลานในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2555  
อบต.สระพังลาน จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลสระพังลานในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสระพังลาน


 
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555  
อบต.สระพังลาน จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ในวันที่ 28 มีนาคม ณ ศาลาการเปรียญวัดสระพังลาน


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


 
   
   
   
 
เรื่อง จัดส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้จัดส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔


 
   
   
   
 
ประกาศให้ธุรกิจการบริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้ประกาศเรื่องให้ธุรกิจการบริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554


 
   
   
   
 
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)   
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2555  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตประจำปีงบประมาณ 2555


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า