หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)   
   
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2555  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตประจำปีงบประมาณ 2555


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557  
อบต.สระพังลาน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทวัน  
อบต.สระพังลานได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทวัน


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสุขาและโรงจอดรถประจำปี 2554  
อบต.สระพังลานประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสุขาและโรงจอดรถประจำปี 2554


 
   
   
   
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ณ อบต.สระพังลานโทร.035-559-275  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ณ อบต.สระพังลานโทร.035-559-275


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
อบต.สระพังลาน จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 22 ก.ค. 2552 เวลา 09.00 น.


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
เพื่อให้การบริการประชาชนในเขตให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานเป็นไปด้วย ความรวดเร็วลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ จึงปรับลดระยะเวลาในการให้บริการ


 
   
   
   
 
เลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.  
ขอเชิญทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 6 กันยายน 2552


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า