หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
2 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
3 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
5 ใบประมาณราคาก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย
6 ใบประมาณการราคาก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย
7 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
9 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมุ่บ้าน
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
12 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง งานสะพานและท่อเหลี่ยม
13 ใบประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงชายคลองน้ำทิ้งป้องกันถนน คสล.ทรุดตัว
14 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงชายคลองน้ำทิ้งป้องกันถนน คสล.ทรุดตัว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง
15 เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง
17 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
18 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่/ถมหินลุกและเสริมดิน
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย
20 สอบราคาโครงการก่อสร้าวงถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านฟากทาง.pdf
หน้าแรก << ก่อนหน้า