หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561


 
   
   
   
 
แจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  
แจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2560  
อบต.สระพังลาน ประำกาศ เรื่อง แจ้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2560


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่องการเสียภาษีป้าย2560  
อบต.สระพังลาน ประกาศ เรื่องการเสียภาษีป้าย 2560


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560  
อบต.สระพังลาน ประกาศ เรื่องการเสียภาษีบำรุงท้องที่ 2560


 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่  
อบต.สระพังลานประชาสัมพันธ์การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559


 
   
   
   
 
ประกาศ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี 2559


 
   
   
   
 
ประกาศ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี 2558


 
   
   
   
 
เชิญประชุมประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ขอเชิญชาวบ้านตำบลสระพังลาน เข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน อบต.สระพังลาน ประจำปีงบประมาณ 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศใช้แผนดำเนินงาน อบต.สระพังลาน ประจำปีงบประมาณ 2559


 
   
   
   
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 2,5 ตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย