หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560
2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
3 โครงการก่อสร้างขยายรั้วบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
4 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ
5 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
6 ประกาศ สอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ
7 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
8 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
9 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
10 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
11 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
12 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
13 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
14 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
15 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
16 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
17 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
18 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
19 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล
20 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล