หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)


 
   
   
   
 
ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน จะแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ จุดให้บริการประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ขอเชิญประชาชนและผู้นำเข้าร่วมจุดเทียนชัยเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญประจำตำบลสระพังลาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญประจำตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศเรื่อง การยื่นแบบคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญประจำตำบลสระพังลาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญประจำตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลานประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรภายในหมู่บ้าน  
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 จำนวน 57 สาย


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 และหมุ่ที่ 10 จำนวน 2 สาย


 
   
   
   
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมุ่บ้านหมู่ที่ 1


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย