หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 โครงการก่อสร้างขยายรั้วบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
2 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ
3 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
4 ประกาศ สอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ
5 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
6 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
7 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
8 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
9 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
10 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
11 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
12 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
13 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
14 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
15 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
16 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
17 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล
18 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล
19 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
20 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง