หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกัน
   การทุจริต

แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
2 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
3 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
4 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
5 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล
6 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล
7 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
8 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
9 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
10 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
11 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
12 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
13 สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
14 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
15 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
16 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
17 ใบประมาณราคาก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย
18 ใบประมาณการราคาก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย
19 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง