หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 โครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
2 โครงการติดตั้งเหล็กดัด มุ้งลวด ประตู และหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนันทวัน
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง และหมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
6 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง และหมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
8 ู่โครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำเต้า
10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำเต้า
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจรถนนภายในหมู่บ้าน หมูที่ 4 และหมู่ที่ 9
14 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมชายคลองทิ้งน้ำเพื่อป้องกันถนนคสล.ทรุดตัว ภายในหมูที่ 7
15 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจรจรถนนภายในหมู่บ้าน หมูที่ 4 และหมู่ที่ 9
16 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมชายคลองทิ้งน้ำเพื่อป้องกันถนนคสล.ทรุดตัว ภายในหมูที่ 7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระพังลาน
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 1,2,7 และหมู่ที่ 8
19 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(เฉพาะส่วนที่ชำรุด)ม.1,2,7และหมู่ที่8 จำนวน 6 สาย
20 โครงการขุดลอกคูส่งน้ำและระบายน้ำภายในม.7และม.9 ตำบลสระพังลาน จำนวน 3 สาย