พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการทอดผ้าป่าขยะและบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาสในตำบลสระพังลาน ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมลดการบริโภคบุหรี่สุรา
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการคุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
หมู่บ้านตำบลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กลุ่มสตรีตำบลสระพังลาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการสระพังลานร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมธรรมะภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการฟันสวยยิ้มสดใส
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561


   
   
   
 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561


   
   
   
 
โครงการถนนสมุนไพร ใส่ใจทุกวัย ให้สุขภาพดี
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
โครงการสระพังลานร่วมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน จัดโครงการโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน จัดโครงการ ถนนสวย สะอาด ปลอดขยะ บ้านสระพังลาน หมู่ที่ 1,6,7 และ 10 ถนนสระพังลาน-ดอนมะเกลือ
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด้จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราฃสมบัติครบ 70 ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน จัดโครงการ ชุมชนร่วมใจ คูคอลงสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-22 เมษายน 2559
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน จัดโครงการชุมชนร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
นายก พร้อม ทีมหมอครอบครัวเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า