พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการติดตั้งรั้วกั้นตาข่ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปูกระเบื้องพื้นที่บริเวณแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา
4 โครงการติดตั้งประตูเหล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา
5 โครงการติดตั้งรั้วกั้นตาข่ายอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา
6 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน
7 โครงการปูกระเบื้องพื้นที่บริเวณแปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้่านคุ้มกลาง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก จำนวน 2 สาย
11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก จำนวน 2 สาย
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล และหมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งป่าตาล และหมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
17 โครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสุวรรณวัฒน์
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย