หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระพังลาน
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 1,2,7 และหมู่ที่ 8
3 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(เฉพาะส่วนที่ชำรุด)ม.1,2,7และหมู่ที่8 จำนวน 6 สาย
4 โครงการขุดลอกคูส่งน้ำและระบายน้ำภายในม.7และม.9 ตำบลสระพังลาน จำนวน 3 สาย
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
6 การขายพัสดุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นของราชการ
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)
8 สรุปผลราคากลางก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระพังลานหมูที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
9 ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระพังลานหมูที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
10 สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระพังลานหมูที่ 6 บ้านคุ้มกลาง(เอการแนบท้าย)
11 สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระพังลานหมูที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
12 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้ปกครอง สพด.สระพังลาน
13 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560
14 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
15 โครงการก่อสร้างขยายรั้วบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
16 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ
17 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
18 ประกาศ สอบราคาจ้างจำนวน 8 โครงการ
19 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
20 ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก