เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


นายสุชาติ   รักอู่

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิทักษ์  โพธาราม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติศักดิ์  ขันทองดี

คนงานทั่วไป

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
         การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

งานก่อสร้างและบูรณะถนน

-

งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

-

งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

-

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

2.

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

-

งานวิศวกรรม

-

งานประเมินราคา

-

งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-

งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

-

งานออกแบบ

3.

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

-

งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

  -

งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

  -

งานระบายน้ำ

  -

งานจัดตกแต่งสถานที่

4.

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  -

งานสำรวจและแผนที่

  -

งานวางผังพัฒนาเมือง

  -

งานควบคุมทางผังเมือง

  -

งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

  -

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย