พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวพรศรี พิริยะพาณิชย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศิริขวัญ วงษ์กัณหา

นักวิชาการคลัง

-ว่าง-

นางสาวธัญญพัฒน์ ไกรสินสกุล

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายสญชัย อรรถานิธี

นางสุพัตรา ปทุมสูตร

นางสาวตรีรักษ์ พ่อค้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ

+ การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
+ งานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน
การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ
+ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
+ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ
+ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ
+ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษ
+ การประเมินภาษี
+ การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
-งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน

2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ