พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563
  รายละเอียดข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้รับแจ้งจากท้องถิ่นอำเภออู่ทอง ว่า กรมธุรกิจพลังงานได้ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามในแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับดังกล่าว ได้นำลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกของน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ สัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล ชื่อปัจจุบัน ชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ร้อยละ 7 โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 7 ร้อยละ 10 โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ร้อยละ 20 โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20
   
  [แนบไฟล์] :