พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
ผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ 1  
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ 1


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดรอบเวรการส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว เพื่อช่วยเหลือข้าวนาปีปลูกแล้ว และไม้ผล ฉบับที่ 2  
ประชาสัมพันธ์ การจัดรอบเวรการส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง และคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว เพื่อช่วยเหลือข้าวนาปีปลูกแล้ว และไม้ผล ฉบับที่ 2


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  
ประชาสัมพันธ์การลดคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย


 
   
   
   
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ปัจจุบันน้ำในปัจจุบัน  
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ปัจจุบันน้ำในปัจจุบัน


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ในหมวดอักษร "กบ"  
ประชาสัมพันธ์ การประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ในหมวดอักษร "กบ"


 
   
   
   
 
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563  
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563


 
   
   
   
 
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


 
   
   
   
 
กิจกรรม 5 ส BIG CLEANING DAY สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  
กิจกรรม 5 ส BIG CLEANING DAY สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเสียภาษี ประจำปี 2562  
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเสียภาษี ประจำปี 2562


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย