เฟสบุ๊คอบต.สระพังลาน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลการตรวจรับการจ้าง

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงนายก

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ
ผู้ดูแลระบบ
ita อบต.สระพังลาน
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการแจกไข่ไก่ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและโดยรอบสำนักงาน และได้ทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน (เพื่อทำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด-19)
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาสในตำบลสระพังลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
อบต.สระพังลาน ร่วมกับ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด แจกเครื่องบริโภค (ข้าวสาร)
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563


   
   
   
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563


   
   
   
 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการคุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการพบครูเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562


   
   
   
 
โครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562


   
   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562


   
   
   
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กลุ่มสตรีตำบลสระพังลาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย