พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาบุคคลากร
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนนตำบลสระพังลาน  
ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนนตำบลสระพังลาน


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  
ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระพังลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563


 
   
   
   
 
ไวรัสโคโรนาสายพันธู์ใหม่ 2019 (โึควิด-19)  
ไวรัสโคโรนาสายพันธู์ใหม่ 2019 (โึควิด-19)


 
   
   
   
 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้มีการจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้มีการจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


 
   
   
   
 
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 
   
   
   
 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563  
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี


 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  
ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย