พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.สระพังลาน

โครงสร้างอบต.สระพังลาน
คณะผู้บริหาร อบต.สระพังลาน
สมาชิกสภา อบต.สระพังลาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลสระพังลาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
   คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
ข่าวตลาดแรงงาน
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลสระพังลาน
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย และหมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย และหมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข ตำบลสระพังลาน
4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต และโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
5 โครงการขุดลอกดินโคลน สิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองส่งน้ำ และโครงการขุดลอกดินโคลนและสิ่งปฏิกูล รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานที่ 3 ค่ายกล SPIDERMAN ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 3,6 และหมู่ที่ 10 ตำบลสระพังลาน
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำดาดคอนกรีตและท่อระบายน้ำ คสล.ลอดคูระบายน้ำดาดคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสระพังลาน และปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนสุโข หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองทิ้งน้ำ และปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย และขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลอง D1R บ้านยาง ภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านตะวันออก
11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 3,6 และหมู่ที่ 10 ตำบลสระพังลาน
12 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
13 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานที่ 3 ค่ายกล SPIDERMAN ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพังลาน หมู่ที่ 6 บ้านคุ้มกลาง
14 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำดาดคอนกรีตและท่อระบายน้ำ คสล.ลอดคูระบายน้ำดาดคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพังลาน และโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหลังโรงเรียนวัดดอนสุโข หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโย
15 โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองทิ้งน้ำ และปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย และโครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลอง D1R บ้านยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านตะวันออก
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย และปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคุลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลสระพังลาน
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพังลาน และหมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสระพังลาน และหมูที่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน (เฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลสระพังลาน
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการติดตั้งประตูเหล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษาสุจิตต์วิทยา หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย